Goeiedag, welkom bij maxmakelaar

0477 25 26 18 - info@max-makelaar.be

Nieuws

Premie voor jonge huurders in Oostende

Stad Oostende
DIENST WONEN – REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN PREMIE VOOR HET HUREN VAN EEN EERSTE WONING IN OOSTENDE
(AANGENOMEN IN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JUNI 2012)
TITEL I: DOEL
Artikel 1
Om jonge personen en jonge gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden te ondersteunen in het huren van een eerste woning na het verlaten van het ouderlijk huis in Oostende, wordt binnen de perken van het daartoe ingeschreven krediet op het stedelijke budget een premie toegekend die bedoeld is als tussenkomst in de huurkosten voor de particuliere personen die op het grondgebied van Oostende voor de eerste keer een woning huren.
TITEL II: DEFINITIES
Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Huurder: meerderjarige natuurlijke persoon, die geen eigenaar en/of mede-eigenaar is van de woning waarop de premieaanvraag betrekking heeft en die geen bloed of aanverwant is van de eigenaar en/of mede-eigenaar tot en met de derde graad.
Premieaanvrager: de huurder die het ouderlijk huis in Oostende verlaat en die nooit eerder een woning in huur heeft genomen, noch binnen, noch buiten Oostende. Dit zal blijken uit het Bevolkingsregister en de historiek van bewoning. De aanvrager is diegene die het huurcontract voor de inhuurneming ondertekent.
Woning: het huis, appartement of studio bestemd voor het huisvesten van één gezin gelegen op het grondgebied van Oostende. De woning moet als hoofdverblijfplaats door het gezin gebruikt worden. Kamers die vallen onder het Vlaamse Kamerdecreet en de stedelijke verordening op de kamers komen niet in aanmerking voor de toepassing van dit reglement. Ook het betrekken van een sociale huurwoning komt niet in aanmerking voor de toepassing van dit reglement.
Aanvraagdatum: datum waarop de aanvraag ingediend wordt (datum vermeld op ontvangstbewijs).
Permanente bewoning: het gebruiken van een woning als hoofdverblijfplaats, in dewelke men is ingeschreven volgens het bevolkingsregister. De datum van inschrijving geldt als aanvangsdatum van de permanente bewoning.
Persoon ten laste: het op de aanvraagdatum inwonend kind dat nog geen 18 jaar is of waarvoor op die datum kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald aan de premieaanvrager.
Referentiedatum: datum waarop het huurcontract gesloten is.
Huren: het sluiten van een huurcontract dat valt onder de huurwetgeving met het oog op het betrekken van een woning als hoofdverblijfplaats.
Huurcontract: een volgens de vigerende wetgeving geregistreerd huurcontract van minstens 1 jaar.
TITEL III: VOORWAARDEN
Artikel 3
§.1. De aanvrager is een natuurlijke persoon die op de referentiedatum minder dan 25 jaar oud is. Dit geldt ook voor de eventuele partner. De datum van de 25ste verjaardag is bepalend. De aanvraag moet slaan op de eerste inhuurneming door de aanvrager van een woning in Oostende na het verlaten van het ouderlijk huis in Oostende. Dit betekent dat de aanvrager nooit eerder een woning mag gehuurd hebben. Dit zal blijken uit de historiek van bewoning uit het Rijksregister.
§.2. De aanvraag wordt ingediend ofwel door een natuurlijke persoon die alleenstaand is, of door natuurlijke personen die wettelijk of feitelijk samenwonen of in de huurwoning zullen samenwonen. In het tweede geval moeten zij beiden voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie.
§.3. Minstens 1 van de partners moet, gerekend vanaf de referentiedatum, volgens de gegevens van de dienst bevolking minstens 10 jaar onafgebroken op het grondgebied van Oostende gewoond hebben vóór de referentiedatum.
§.4. De premie kan aan dezelfde premieaanvrager en/of diens partner geen tweede maal toegekend worden.
§.5 Het netto belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum van de premieaanvrager en van de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont mag niet meer bedragen dan 28.182,00 euro, vermeerderd met 1.575,00 per persoon ten laste.
Artikel 4
§.1. De woning die in huur wordt genomen moet voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode en mag niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn. De woning moet tevens voldoende groot zijn om het gezin te huisvesten. De aanvrager zal hiertoe de plaatsbeschrijving die samen met het huurcontract is opgemaakt voorleggen.
§.2. De aanvrager en zijn/haar huidige partner mogen alleen of samen geen andere woongelegenheid in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebben of gehad hebben gedurende hun leven. Dit moet blijken uit een attest afgeleverd door de Ontvanger der Registratie van de sector waarbinnen het te huren goed gelegen is.
§.3. De aanvrager en zijn/haar huidige partner mogen alleen of samen voorafgaand aan de aanvraag van deze premie geen andere woning in huur genomen hebben, noch binnen, noch buiten Oostende.
§.4. De woongelegenheid moet uiterlijk binnen de maand na de aanvang van het huurcontract permanent bewoond worden door de aanvrager en zijn gezin. Domiciliëring is een voorwaarde. De inschrijving in het bevolkingsregister zal dit aantonen.
Artikel 5
§.1. Voor het verkrijgen van de huurpremie moet een aanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen door middel van het aanvraagformulier dat door de stad ter beschikking wordt gesteld.
§.2. De premie kan aangevraagd worden zodra een huurcontract getekend is en dit tot maximum 6 maanden na deze datum. Enkel huurcontracten die getekend werden en ingaan vanaf 01 januari 2013 komen in aanmerking. Voor de huurcontracten die werden getekend en ingaan in de periode 01 mei 2012 – 31 december 2012 blijft het vorige reglement van toepassing. De aanvrager moet de huurwoning binnen deze periode ook effectief bewonen wat moet blijken uit zijn inschrijving op het bedoelde adres in het bevolkingsregister. De tussenkomst start pas na goedkeuring van de premie.
§.3. De premie wordt principieel toegekend op basis van het voorleggen van het huurcontract. Wanneer wordt vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan wordt aan de aanvrager kenbaar gemaakt dat hij/zij principieel in aanmerking komt voor de stedelijke huurpremie. In een latere fase worden de aanvullende voorwaarden gecontroleerd.
§.4. De premie bedraagt 2 maanden huur met een maximum van 1000,00 euro en wordt gestort op de geblokkeerde huurwaarborgrekening die door de verhuurder en de huurder bij een financiële instelling werden geopend indien blijkt dat aan alle voorwaarden uit dit reglement is voldaan. Als de waarborg reeds door de aanvrager gestort is op de geblokkeerde huurwaarborgrekening op het ogenblik van de aanvraag van de premie, dan wordt de premie gestort op de rekening van de aanvrager.
§.5. Daarenboven verkrijgt de aanvrager een huursubsidie gedurende 12 maanden ten bedrage van 100,00 euro per maand. Dit bedrag zal maandelijks gestort worden op de rekening van de aanvrager.
§.6. De maandelijkse huurprijs mag maximaal 550,00 euro bedragen (niet-geïndexeerd en vaste kosten meegerekend). Het huurcontract moet afgesloten zijn voor minstens 1 jaar.
Artikel 6
§.1. De aanvrager geeft toestemming aan de stedelijke administratie om alle onderzoeken te verrichten voor het controleren van de verstrekte gegevens. Weigering van medewerking aan het onderzoek brengt verval van het recht op de premie mee. Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor de controle of het opgeven van onjuiste gegevens brengt verval met de premie mee. In dit geval wordt de uitbetaling van de maandelijkse huursubsidie stopgezet en worden de reeds betaalde huurwaarborg en huursubsidie integraal teruggevorderd vermeerderd met 150,00 euro administratiekosten.
§.2. De premie wordt teruggevorderd, vermeerderd met 150,00 euro administratiekosten indien blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarden inzake bewoning.
§.3. Als voorwaarde tot het verkrijgen van deze premie engageert de aanvrager zich om de huurwoning als een goed huisvader te bewonen. Dit betekent in de eerste plaats dat de aanvrager er zorg voor draagt dat de maandelijkse huur stipt betaald wordt en dat de huurwoning in goede staat wordt gehouden. Indien zou blijken dat hieraan niet voldaan wordt, dan kan het stadsbestuur het betalen van de maandelijkse huursubsidie stopzetten en de reeds betaalde huurwaarborg en huursubsidie integraal terugvorderen vermeerderd met 150,00 euro administratiekosten.
TITEL IV: OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 7
§.1.: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement. Alle betwistingen inzake dit reglement worden autonoom beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen.
§.2.: Dit reglement treedt in werking 5 dagen na de bekendmaking door aanplakking conform artikel 187 van het Gemeentedecreet.  

Deel deze pagina

Print deze pagina